Property:Koliko puta je pregledan

From Kanabstrakt
Jump to: navigation, search

This is a property of type Number.


Pages using the property "Koliko puta je pregledan"

Showing 25 pages using this property.

(previous 25) (next 25)

2

2-arahidonilglicerol: novi inhibitor androgen-nezavisne invazije ćelija raka prostate +2  +

5

5-lipoksigenaza i hidrolaza anandamida (FAAH) posreduju u anti-tumornoj aktivnosti kanabidiola, ne-psihoaktivnog kanabinoida +3  +

A

AM251 supresuje vijabilnost ćelija HepG2 kroz AMPK (AMP-aktivirana protein kinaza)-JNK (c-Jun N-terminal kinaza) – ATF3 (faktor aktivacije transkripcije 3) signalni put +4  +
Acilamido analozi endokanabinoida selektivno inhibiraju proliferaciju ćelija raka +1  +
Agonist kanabinoidnog receptora 2 smanjuje bol izazvon rakom kostiju i gubitak koštanog tkiva +2  +
Agonist kanabinoidnog receptora kao alternativni lek za ćelije raka želuca rezistentne na 5-fluorouracil +1  +
Agonist recepotra CB1/CB2 WIN-55,212-2 umanjuje vijabilnost ljudskih ćelija Kapoši sarkoma in vitro +3  +
Agonisti kanabinoidnog receptora su mitohondrijani inhibitori: ujedinjujuća hipoteza kako kanabinoidi modulišu mitohondrijsku funkciju i indukuju ćelijsku smrt +1  +
Aktivacija kalcijuma u vagalnim aferentnim završecima, faktorom nekroze tumora, je blokirana kanabinoidima +2  +
Aktivacija kanabinoidnog receptora indukuje apoptozu kroz novosintezu keramida posredovanu faktorom nekroze tumora u ćelijama raka debelog creva +3  +
Aktivacija kanabinoidnog receptora korelira sa pro-aptotičkim dejstvom β2-adrenergijskog agonista (R,R’)-4-metoksi-1-naftilfenoterola kod HepG2 ćelija hepatokarcinoma +1  +
Aktivacija kanabinoidnog receptora tipa 1 (CB1) inhibira RhoA aktivnost male GTPaze i reguliše pokretljivost ćelija karcinoma prostate +1  +
Aktiviranje TRPV2 kanala kanabidiolom senzitiviše ćelije glioblastoma na citotoksične hemoterapeutske agense +2  +
Alkohol i marihuana: efekti na epilepsiju i korišćenje od strane pacijenata sa epilepsijom +138  +
Alteracija endokanabinoidnog sistema u gliomima kod ljudi +1  +
Amfiregulin je faktor u rezistenciji ćelija glioma na kanabinoidima izazvanu apoptozu +1  +
An Epidemiologic Review of Marijuana and Cancer: An Update +4  +
Analog anandamida, Met-F-AEA, kontroliše migraciju ljudskih ćelija raka dojke signalnim putem RHOA/RHO kinaze +1  +
Anandamid indukuje ćelijsku smrt kroz lipidne splavove u hepatičkim stelatnim ćelijama +1  +
Anandamid inhibira Wnt/β-katenin signalni put u ljudskim ćelijama raka dojke MDA MB 231 +4  +
Anandamid inhibira adheziju i migraciju ćelija raka dojke +2  +
Anandamid ispoljava svoje antiproliferativno dejstvo na holangiokarcinom aktivacijom receptora GPR55 +2  +
Anandamid je endogeni inhibitor migracije ćelija tumora i T limfocita +4  +
Anti-angiogeno dejstvo endokanabinoida anandamida: korelacija sa njegovom efikasnošću u supresiji tumora +1  +
Anti-neoplastičko i apoptičko dejstvo kanabinoida. N-aciletanolamini: zaštitnici ili ubice? +3  +
(previous 25) (next 25)