Property:Modification date

From Kanabstrakt
Jump to: navigation, search

Pages using the property "Modification date"

This property is a special property in this wiki. Showing 25 pages using this property.

(previous 25) (next 25)

2

2-arahidonilglicerol: novi inhibitor androgen-nezavisne invazije ćelija raka prostate +21 February 2015 12:29:20  +

5

5-lipoksigenaza i hidrolaza anandamida (FAAH) posreduju u anti-tumornoj aktivnosti kanabidiola, ne-psihoaktivnog kanabinoida +3 February 2015 00:01:23  +

A

AM251 supresuje vijabilnost ćelija HepG2 kroz AMPK (AMP-aktivirana protein kinaza)-JNK (c-Jun N-terminal kinaza) – ATF3 (faktor aktivacije transkripcije 3) signalni put +1 February 2015 21:28:06  +
About +25 February 2015 12:16:26  +
Acilamido analozi endokanabinoida selektivno inhibiraju proliferaciju ćelija raka +1 February 2015 16:28:15  +
Adolescenti +3 March 2014 20:10:41  +
Agonist kanabinoidnog receptora 2 smanjuje bol izazvon rakom kostiju i gubitak koštanog tkiva +31 January 2015 23:31:48  +
Agonist kanabinoidnog receptora kao alternativni lek za ćelije raka želuca rezistentne na 5-fluorouracil +27 January 2015 23:57:15  +
Agonist recepotra CB1/CB2 WIN-55,212-2 umanjuje vijabilnost ljudskih ćelija Kapoši sarkoma in vitro +1 February 2015 14:09:24  +
Agonisti kanabinoidnog receptora su mitohondrijani inhibitori: ujedinjujuća hipoteza kako kanabinoidi modulišu mitohondrijsku funkciju i indukuju ćelijsku smrt +5 February 2015 01:21:10  +
Aktivacija kalcijuma u vagalnim aferentnim završecima, faktorom nekroze tumora, je blokirana kanabinoidima +30 January 2015 10:21:32  +
Aktivacija kanabinoidnog receptora indukuje apoptozu kroz novosintezu keramida posredovanu faktorom nekroze tumora u ćelijama raka debelog creva +1 February 2015 16:15:56  +
Aktivacija kanabinoidnog receptora korelira sa pro-aptotičkim dejstvom β2-adrenergijskog agonista (R,R')-4-metoksi-1-naftilfenoterola kod HepG2 ćelija hepatokarcinoma +28 January 2015 00:08:25  +
Aktivacija kanabinoidnog receptora korelira sa pro-aptotičkim dejstvom β2-adrenergijskog agonista (R,R’)-4-metoksi-1-naftilfenoterola kod HepG2 ćelija hepatokarcinoma +28 January 2015 22:24:18  +
Aktivacija kanabinoidnog receptora tipa 1 (CB1) inhibira RhoA aktivnost male GTPaze i reguliše pokretljivost ćelija karcinoma prostate +30 January 2015 12:31:42  +
Aktiviranje TRPV2 kanala kanabidiolom senzitiviše ćelije glioblastoma na citotoksične hemoterapeutske agense +28 January 2015 16:47:07  +
Alkohol i marihuana: efekti na epilepsiju i korišćenje od strane pacijenata sa epilepsijom +27 January 2015 23:07:41  +
Alteracija endokanabinoidnog sistema u gliomima kod ljudi +30 January 2015 12:03:42  +
Amfiregulin je faktor u rezistenciji ćelija glioma na kanabinoidima izazvanu apoptozu +1 February 2015 15:34:08  +
An Epidemiologic Review of Marijuana and Cancer: An Update +27 January 2015 18:49:35  +
Analog anandamida, Met-F-AEA, kontroliše migraciju ljudskih ćelija raka dojke signalnim putem RHOA/RHO kinaze +1 February 2015 16:55:39  +
Anandamid indukuje ćelijsku smrt kroz lipidne splavove u hepatičkim stelatnim ćelijama +1 February 2015 00:23:17  +
Anandamid inhibira Wnt/β-katenin signalni put u ljudskim ćelijama raka dojke MDA MB 231 +28 January 2015 13:25:37  +
Anandamid inhibira adheziju i migraciju ćelija raka dojke +20 February 2015 21:27:41  +
Anandamid ispoljava svoje antiproliferativno dejstvo na holangiokarcinom aktivacijom receptora GPR55 +31 January 2015 12:46:36  +
(previous 25) (next 25)